Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Współpracowników DOPE Kamila Cieszyńska przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu www.dopefest.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
-Formularz kontaktowy
-Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
-Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy DOPE Kamila Cieszyńska.
-Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie

POLITYKA COOKIES

§1 Zasady ogólne

Polityka Cookies strony internetowej www.dopefest.pl jest skierowana do Użytkowników tej strony oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.
Administratorem plików Cookies (dalej także: „Usługodawca”) jest DOPE Kamila Cieszyńska z siedzibą na ul. Kwiatkowskiego 50D/3, 35-311 Rzeszów.Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies przez DOPE Kamila Cieszyńska na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik ten wyraża za pomocą ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Pliki Cookies oraz jednocześnie administratorem tych plików jest DOPE Kamila Cieszyńska z siedzibą na ul. Kwiatkowskiego 50D/3, 35-311 Rzeszów

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
-dostosowania zawartości strony internetowej DOPE Kamila Cieszyńska do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej DOPE Kamila Cieszyńska, co umożliwia ulepszanie zawartości strony;
-notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie;
W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies, tj.:
-sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
-stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§2 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
-Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu.
-Kontaktu z Użytkownikiem.
-Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem.
-Przeprowadzenia konkursów Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu.
-Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
-wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
-marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres hello@dopefest.pl
Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.

§3 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
-Administrator;
-Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
-Pracownicy administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.

§4 Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystać z portalu www.dopefest.pl?

Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, chyba że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
-są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
-są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
-są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
-w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.

§5 Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adres: hello@dopefest.pl W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Posiada także prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: hello@dopefest.pl.
Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: hello@dopefest.pl Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: hello@dopefest.pl.