Skip to content Skip to footer
 

REGULAMIN IMPREZY DOPE FEST RZESZÓW

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy cyklu imprez masowych o charakterze artystyczno – rozrywkowym pod nazwą DOPE FEST RZESZÓW odbywających się w 2024 roku – na terenie skweru Centrum handlowo – usługowego Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

(dalej łącznie wszystkie daty „Impreza ”, każda data oddzielnie “Koncert”), organizowanej przez DOPE KAMILA CIESZYŃSKA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50D/3, 35-311 Rzeszów (dalej „Organizator”) stanowiącej imprezę masową w rozumieniu art. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2171) (dalej „Ustawa”)

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy.

§2 Sposób organizacji Imprezy

1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator Imprezy.

2. Wstęp na teren Imprezy zamkniętej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu dedykowanego na dany dzień z cyklu (daty poszczególnych Imprez podane są w §1, pkt 1), który można przedstawić zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej w postaci kodu QR.

3. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:

a) odmawiającej wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości;

b) odmawiającej przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty wymienione w punkcie §3 ust.2;

c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

d) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

e) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

f) noszącej buty o metalowych zakończeniach;

g) której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) wniesione przez Uczestników na teren Imprezy.

5. Na terenie Imprezy Organizator będzie prowadził sprzedaż alkoholu (do 3,5%). Uprawnionymi do zakupu alkoholu są wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Zabrania się pośredniczenia osób pełnoletnich w zakupie alkoholu osobom niepełnoletnim.

7. Organizator  utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy wydarzenia i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§3 Warunki uczestnictwa w Imprezie

1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:

a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;

b) rzucania przedmiotami;

c) wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;

d) zażywania środków odurzających lub psychotropowych;

e) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

f) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;

g) umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;

i) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;

j) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

k) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:

a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;

b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

c) pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze – w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;

d) środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

e) kasków oraz parasoli;

f) hulajnóg oraz rowerów;

g) napojów i artykułów spożywczych;

h) napojów alkoholowych;

i) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;

j) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

k) trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

l) wskaźników laserowych;

m) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;

n) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.

4. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z powyższymi postanowieniami, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.

5. Osoby z niepełnosprawnościami bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w imprezie zobowiązane są do poinformowania organizatora o uczestnictwie w imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

6. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 15 dni przed planowanym terminem imprezy, drogą mailową na adres hello@dopefest.pl.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w imprezie osoby z niepełnosprawnościami.

8. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie.

9. Uczestnikiem imprezy może być osoba małoletnia do 13 lat, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby dorosłej do tego upoważnionej i na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby dorosłej do tego upoważnionej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

10. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w imprezie wraz z dzieckiem do lat 13 jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.

11. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na teren imprezy odpowiednio wcześniej. Organizator nie odpowiada za brak możliwości uczestnictwa w koncercie ze względu na zbyt późne przybycie na teren Imprezy.

12. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i dzieci oraz osoby chore na epilepsję. W celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.

13. Na terenie, na którym odbywa się Impreza, mogą być używane światła stroboskopowe, co może zwiększyć ryzyko ataków padaczki, a nawet wywoływać je u osób, u których nie zdiagnozowano tej choroby.

14. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalną rejestrację Imprezy w formie audio/video, bądź stream do sieci Internet. Ewentualne odstępstwa wymagają uprzedniej zgody Organizatora 

§4 Bilety

1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje Regulamin.

2. Zwrot lub wymiana biletów możliwa jest tylko w wypadku odwołania Imprezy lub znaczącej zmiany daty lub miejsca. W takim przypadku organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.

3. Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, o których mowa w pkt. 2 możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany.

4. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu.

5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

6. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

7. Pojedyncze zmiany programowe Imprezy, spowodowane np. trudnościami logistycznymi lub technicznymi lub zmiany line-up’u Imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora np. choroba artysty lub wypadek losowy nie uprawniają nabywców do zwrotu Biletów.

8. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza biletu na odwołaną Imprezę.

9. Bilety na Imprezę są imienne i istnieje możliwość przekazania ich innej osobie za pośrednictwem aplikacji Going wedle regulaminu dystrybutora biletów. Przekazanie biletu jest dodatkowo płatne.

10. Istnieje możliwość zakupu kilku biletów przez jedną osobę. Jeżeli bilety są na jedno nazwisko, osoby towarzyszące powinny wejść na teren wydarzenia w obecności osoby, której dane widnieją na biletach. Pamiętaj, że bilety nie mogą być wcześniej zeskanowane. Każdy bilet posiada unikalny kod, który uprawnia do jednorazowego wejścia.

 §5 Obowiązki uczestnika Imprezy

1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:

a) nie zakłócać porządku publicznego;

b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;

c) przebywać wyłącznie w strefach wyraźnie wyznaczonych przez Organizatora jako teren Imprezy;

d) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych dokument potwierdzający tożsamość;

e) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;

f) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

2. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 §6 Uprawnienia uczestnika Imprezy

1. Uczestnik Imprezy ma prawo:

a) przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;

b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

2. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:

a) zgłoszenia przedstawicielom Organizatora (np. służbom porządkowym lub informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie Imprezy w trakcie jej trwania;

b) składania skarg.

§7 Obowiązki Organizatora Imprezy– Służby porządkowe

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez służby porządkowe.

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.

3. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Imprezy lub zgodnie z przepisami Ustawy;

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę;

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

3. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających lub osoby zachowujące się niezgodnie z Regulaminem.

4. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

a) ręczne wykrywacze metalu,

b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Imprezy.

6. Organizator nie zapewnia parkingów dla uczestników Imprezy.

§8 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

1. Uczestnik nie może wziąć udziału w Imprezie, jeżeli wystąpią u niego objawy choroby lub w wypadku, gdy przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

§9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Koncertu na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

DOPE KAMILA CIESZYŃSKA

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50D/3, 35-311 Rzeszów

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością lub słyszalnością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.

Reklamacjom nie podlegają sytuacje związane z niedogodnościami związanymi z warunkami atmosferycznymi w trakcie trwania Imprezy.

Reklamacjom nie podlegają pojedyncze zmiany programowe Imprezy, spowodowane np. trudnościami logistycznymi lub technicznymi lub zmiany line-up’u Imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora np. choroba artysty lub wypadek losowy.

 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych jest DOPE KAMILA CIESZYŃSKA z siedzibą przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50D/3, 35-311 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§10 Postanowienia końcowe

1. Organizator Imprezy udostępnia uczestnikom niniejszy Regulamin poprzez wywieszenie Regulaminu przy wejściach na teren Imprezy.

2. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Wejście na teren Imprezy stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z Imprezy.

4. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub mogą być usunięte z terenu Imprezy.

5. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;

b) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody w tym zniszczone mienie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.